Před uzavřením cestovní smlouvy se zákazník seznámí s informacemi k zájezdu CK PANORAMA TOURS s.r.o. (podle vyhlášky č.122/2018 Sb.). Informace jsou ke stažení na www.panorama-tours.cz nebo na vyžádání zašleme mailem.

Uzavřít smlouvu o zájezdu může zákazník buď písemnou formou vyplněním přihlašovacího formuláře ZDE nebo ústní formou telefonicky.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem CK PANORAMA TOURS s.r.o. vzniká zasláním potvrzené smlouvy o zájezdu cestovní kanceláří zákazníkovi.

1. ZPŮSOB REZERVACE A ÚHRADY ZÁJEZDU

1) Online rezervace:
Zájezd/ výlet si můžete zarezervovat a zaplatit přímo přes náš web. U vybraných produktů stačí jen vybrat termín, vyplnit počet pokojů nebo osob a dát rezervovat. Další krok Vás navede přes pokladnu k formuláři, který stačí vyplnit a zadat objednat.  Na základě zaslaného potvrzovacího mailu vč. konečné ceny zadáváte platbu bankovním převodem. Další informace k zájezdu/ výletu Vám budou zaslány 10 dnů před odjezdem na mail. Pokud
platíte jen zálohu, zaškrtněte kolonku záloha a postupujte stejným způsobem jako u rezervace.

2) Písemná nebo telefonická rezervace:
Na základě písemné nebo telefonické rezervace a vyplnění smlouvy o zájezdu zákazníkem je potvrzená smlouva zaslána zpět vč. výzvy k zaplacení zálohy ve výši 500 Kč do uvedeného termínu. Zájezd je možné po dohodě zaplatit i v plné výši rovněž do uvedeného termínu. Nebude-li záloha nebo celková platba uhrazena do uvedeného termínu, nenabývá smlouva o zájezdu platnosti a zákazník pozbývá nárok na rezervované místo v zájezdu. Termín zaplacení doplatku ceny zájezdu je 45 dní před začátkem zájezdu. Zákazník obdrží 14 dní před odjezdem podrobné pokyny pro účastníky zájezdu, obsahující rozpis nástupních míst a další informace.

V případě, že zákazník neuhradí doplatek v uvedeném termínu do 45 dnů před začátkem zájezdu, má CK právo od smlouvy o zájezdu odstoupit. V takovém případě CK vrátí zákazníkovi částku zálohy sníženou o stornovací poplatek podle stornovacích podmínek.

CK má právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu uvedenou v cestovní smlouvě nejpozději do 25. dne před realizací zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot, nebo plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo směnného kurzu české koruny vůči konvertibilním měnám použitého pro stanovení ceny zájezdu, tj. ke dni 1. 4. 2021, a to o více než 10 %. CK písemně oznámí zvýšení ceny zákazníkovi do 21 dnů před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen uhradit rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení oznámení. Při nesplnění uvedené povinnosti vznikne CK právo od cestovní smlouvy odstoupit. Učiní-li tak, vrátí zákazníkovi zaplacenou částku sníženou o stornovací poplatek podle stornovacích podmínek.

2. Zrušení smlouvy o zájezdu zákazníkem

Chce-li zákazník zrušit svou účast na zájezdu, tedy chce-li zrušit uzavřenou smlouvu o zájezdu, musí tak učinit zásadně písemnou formou na adresu CK, nebo na mail info@panorama-tours.cz. Dnem zrušení se rozumí den doručení do CK. Při zrušení účasti na zájezdu zaplatí zákazník stornovací poplatek podle níže uvedených stornovacích podmínek.

3. Zrušení smlouvy o zájezdu ze strany CK

Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu 20 zákazníků u autobusových zájezdů. Při nedosažení tohoto počtu má CK právo zájezd zrušit a se zákazníkem po dohodě zrušit smlouvu o zájezdu. O této skutečnosti bude zákazník informován nejpozději 10 dnů před zahájením zájezdu. V tomto případě mu CK vrátí zaplacenou částku v plné výši. CK v případě zrušení zájezdu nenese odpovědnost za individuálně zajištěné služby mimo smlouvu o zájezdu.

V případě vyšší moci (živelní pohromy, vážného onemocnění, vypuknutí nepokojů, nebo úrazu či úmrtí zákazníka či vedoucího zájezdu a v dalších mimořádných případech) může CK v nezbytném rozsahu změnit program, trasu a další sjednané služby, které zahrnuje uzavřená smlouva o zájezdu. Vedoucí zájezdu (průvodce) má právo na nezbytné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách, především vzhledem k zajištění bezpečnosti zákazníků.

CK má právo v průběhu zájezdu ukončit zájezd v důsledku nečekané a neodvratitelné události, které nemohla zabránit, kdykoli v průběhu zájezdu. Neodvratitelnou událostí je např. občanská válka, revoluce, válka mezi státy, vzbouření, stávky, úřední zákazy, civilní a vojenské nehody, výjimečný stav, epidemie, nepříznivé povětrnostní podmínky a klimatické překážky, živelné pohromy, dopravní kolapsy apod.

4. Stornovací podmínky
Stornovací poplatek  Zrušení zájezdu
  1 500 Kč do 30 dnů před odjezdem
  70 % z ceny 29. až 11. dnů před odjezdem včetně
  85 % z ceny 10. až 5. dnů před odjezdem včetně
100 % z ceny v době kratší než 5 dní

Stornovací poplatek nemusí zákazník platit, pokud za sebe při zrušení zájezdu získá náhradníka. V takovém případě se jedná o postoupení smlouvy podle Občanského zákoníku § 2532.

Doporučujeme zákazníkům uzavřít při nákupu zájezdu pojištění proti stornování zájezdu.

5. Reklamace

Při nesplnění povinnosti CK ze smlouvy o zájezdu musí zákazník uplatnit své právo na reklamaci z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb v místě poskytované služby u vedoucího zájezdu, a to bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno přímo na místě. Reklamaci je možno podat pouze písemnou formou doporučeným dopisem na adresu CK, nejpozději do 14 dnů od skončení zájezdu, jinak toto právo zaniká.

6. Povinnosti cestovní kanceláře

CK PANORAMA TOURS s. r. o. se zavazuje poskytovat služby v rozsahu označení Cena zahrnuje, popsaného u každého zájezdu na internetu formou webových stránek, zaslanou formou letáku na mail nebo poštou.

7. Přeprava autobusem

CK zajišťuje dopravu osob klimatizovaným autobusem a přepravu kol v uzamykatelném skříňovém přívěsu. Informace o dopravci popř. předpokládaném vybavení autobusu je uvedeno formou webových stránek nebo propagačního letáku. Nástupní a svozová místa jsou vždy uvedena v konkrétním zájezdu a jsou rovněž zasílána zákazníkovi na mail popř. poštou. Kola jsou přepravována v moderním skříňovém cyklo-přívěsu a jsou přepravována ve stojící poloze a v bezpečně upevněných rámech tak, aby nedošlo k poškození viz. fota web. Kola se přepravují bez bočních brašen a u elektrokol bez baterií. Ty jsou umístěny ve speciálním boxu pro přepravu baterií. Před naložením doporučujeme zkontrolovat baterii jestli je dostatečně nabitá. Rovněž doporučujeme zkontrolovat jestli máte klíč od baterie a odnímatelný displej. Kola jsou nakládána výhradně řidičem autobusu nebo vedoucím zájezdu (průvodcem). Každý zákazník před naložením a vyložením kol zodpovídá za své kolo a za své osobní věci. Za případnou ztrátu nebo poškození ponechaných věcí CK nenese odpovědnost. Při přepravě nestandardních kol, jako je elektrokolo, tandemové kolo, kolo s dětským vozíkem apod., musí zákazník nahlásit účast nestandardního kola při přihlášení na zájezd, nejlépe písemnou formou. Předem nenahlášená nestandardní kola není povinna cestovní kancelář přepravit.

CK nezajišťuje hlídání kol, zavazadel a ostatních věcí zákazníků jak v autobuse, tak i při jednotlivých výletech na kole. Rovněž i v době, kdy je autobus uzamčen proti vniknutí, ale nenachází se v něm žádný z cestujících ani řidič autobusu. Při obědových nebo občerstvovacích přestávkách, prohlídkách památek, doporučujeme kola uzamknout vlastním zámkem a cenné věci jako jsou např. (kreditní karty, peníze, šperky, doklady, odnímatelný displej) vždy vzít s sebou! Za poškození, ztrátu kol nebo osobních věcí v průběhu výletu nebo při nakládání a vykládaní kol, CK nenese žádnou zodpovědnost.

V případě ztráty, odcizení nebo prokazatelného poškození jízdního kola (1 ks jakéhokoliv typu ) uloženého ve skříňovém přívěsu odpovídá CK v hodnotě do maximální výše 20 000 Kč včetně doplňků patřících ke kolu.

8. Ubytování a stravování

Vybrané hotely a penziony odpovídají našim kritériím na polohu, komfort a kvalitní restaurační služby. Při výběru se vždy snažíme spolehnout na naše dlouholeté zkušenosti v oblasti hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu. Pokoje jsou vždy vybaveny sprchovým koutem a WC. Informace o ubytovacích zařízeních, stravování a zvyklostech jednotlivých států a regionů jsou uvedeny u každého zájezdu formou webových stránek nebo propagačního letáku.

9. Další informace

CK se zavazuje zajistit prostřednictvím vedoucího zájezdu (průvodce) výlety na kolech tak, aby byl naplněn program zájezdu, který je uveden u popisu každého zájezdu, pokud tomu nezabrání vyšší moc. Deštivé nebo chladné počasí není důvodem k tomu, aby CK některý z plánovaných výletů zrušila. Vedoucí zájezdu (průvodce) má právo na základě nepříznivého počasí (bouřky, trvalý déšť) etapu po dohodě se zákazníky změnit tak, aby byl zajištěn bezpečnější průběh výletu.

Jízda ve skupině s průvodcem
Jednotlivé etapy jsou plánovány se zkušeným průvodcem, který zajišťuje zákazníkům bezproblémový průběh etapy. V průběhu etapy Vám fundovaně podají výklad k jednotlivým památkám nebo zajímavým místům. Rovněž Vám mohou poradit nebo pomoct při technické závadě nebo defektu. Začátečníkům a těm, co si kondičně nevěří, doporučujeme jezdit ve skupině s průvodcem.

Jízda na kole bez průvodce a s navigací v mobilu
Pokud se neradi přizpůsobujete tempu ve skupině a chtěli by jste jezdit raději samostatně, tak Vám CK před nástupem zájezdu zašle informace, mapy a itinerář pro uložení do navigace nebo mobilu. Prosím tuto informaci sdělte při rezervaci Vašeho zájezdu/ výletu.

10. Povinnosti zákazníka, různé profily tras

Zákazník nese zodpovědnost za správnost všech údajů a za následky plynoucí z nesprávně uvedených údajů. Pro kontakt s naší CK a s průvodcem je nezbytné uvedení čísla telefonu.

Každá etapa má různé výškové profily. V naší nabídce najdete charakteristiku jednotlivých etap a počet kilometrů. Etapy se mohou měnit na základě vnějších vlivů jako je např. stálý déšť, zima nebo silný vítr. Cyklovýlety jsou připraveny pro všechny věkové kategorie zákazníků s kondicí cykloturisty, který pravidelně jezdí na kole, často i  50 km za den. Proto, aby jste se mohli účastnit našich zájezdů/ výletů, nemusíte být nutně profi-sportovec. Důležitá je chuť jezdit na kole a vlastní motivace. Neměli by jste hned po prvním stoupání ztratit chuť jezdit na kole. Důležitý je vzájemný respekt mezi všemi účastníky zájezdu.  Pokud zákazník si není jist svou kondicí nebo je začátečník, tak doporučujeme otestovat si svou kondici v jarních zkušebních jednodenních cyklovýletech. Rovněž můžete využít široké nabídky elektrokol z naší cyklo-půjčovny: www.pujcovnakolstraznice.cz. Pokud své síly přeci jen neodhadnete, nemusíte mít obavy, náš autobus je vždy nablízku. Začátečníkům a těm, co si kondičně nevěří, doporučujeme jezdit ve skupině s průvodcem.

CK doporučuje zákazníkům, aby své vlastní kolo měli v bezvadném technickém stavu a běžné závady si uměli opravit sami. (např. defekt – doporučujeme mít náhradní duši).

CK doporučuje zákazníkům, aby na zájezd přijeli vždy min. 30 min. před odjezdem, aby se stihly naložit kola. Kola je možné rovněž po dohodě naložit den předem.

Zákazník nemá právo na jakoukoliv kompenzaci (náhradu) v případě, že se nedostaví včas na odjezd ve svém nástupním místě nebo nedodrží dohodu s programovým vedoucím zájezdu o posunu času odjezdu.

11. Zpracování a ochrana osobních dat (GDPR)

CK PANORAMA TOURS s r.o. nakládá s informacemi, které se týkají zákazníků a které spadají do osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR).

Zákazník bere na vědomí, že CK za účelem plnění zpracovává jeho osobní údaje (platí i přiměřeně ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu uzavřel), zejména: jméno, příjmení, datum narození, identifikace cestovních dokladů, emailová adresa, telefonní čísla, případné údaje o zdravotním stavu apod. Všechny osobní údaje jsou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou k účelu jejich zpracování.

Pro účely plnění smlouvy o zájezdu jsou osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty dodavatelům (ubytovatelům, dopravním společnostem, vedoucím zájezdů – průvodcům).